KUPUJ Z TWISTO

ŚWIAT BUTÓW  rekomenduje Państwu nowy , rewolucyjny na rynku polskim sposób płatności - Twisto .

Nowy sposób płatności ' Kupuj z Twisto " umożliwia klientowi sklepu internetowego dokonanie zapłaty za towar w terminie do 21 bez ponoszenia dodatkowych kosztów .

Mamy czas na sprawdzenie dostarczonego produktu , wybór najlepszego modelu - korzystając z "Kupuj z Twisto" , możemy pozwolić sobie na zakup kilku modeli butów , nie angażując własnych środków finansowych .

Kup z Twisto - pobiera tylko i wyłącznie opłatę gdy Klient nie dokona na rzecz Twisto zwrotu ceny towaru w terminie do 21 dni od daty dokonania zakupu.

Zakup dokonuje się w sklepie internetowym za pomocą specjalnej bramki płatniczej . Klient przyciska przycisk - KUP Z TWISTO - , akceptuje regulamin " Kup Twisto " i sklada oświadczenie woli w sprawie dokonania zakupu .

Następnie na podstawie złożonego  zamówienia , Twisto dokona weryfikacji informacji o kliencie i zamawianych przez niego produktach . Klient otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia zamówienia .

Istotnym jest , że Klient dokonując wyboru metody płatności Twisto - nie jest wymagana od niego rejestracja w systemie , a usługa dostępna jest dla Klientów wszystkich banków .Załącznik nr 4

Załącznik nr 4

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Lobster Sp. z o.o.  (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej
 www.swiatbutow365.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych. 

 

 1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lobster Sp. z o.o.  dane kontaktowe – numer telefonu:
  00 48 517 610 425 adres e-mail: biuro@swiatbutow365.pl

 

 1.        Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Świat Butów 365 PL Ul.Jarosławska 70 62-040 Puszczykowo, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – ido@swiatbutow365.pl

 

 1.        Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

a)       Umożliwienia klientom sklepu internetowego pod adresem www.swiatbutow365.pl przygotowania i zawarcia Umowy polegającej na dokonaniu  zakupu oferowanych produktów oraz czynności bezpośrednio związanych z tym , jak dokonanie płatności , wysyłka towar , reklamacje , zwroty .

b)      przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 1.        świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2.        obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3.        w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)       przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

 1.        Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
  jak dostarczenie informacji o treściach handlowych , reklamowych oraz informacyjnych .

 

 1.        Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

 

 1.        W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 

a)       ING Bank Śląski S.A.

b)      Twisto Polska sp. z o.o. 

 

 

 1.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

 

a)       Czynności związanych z zakupem produktów oferowanych poprzez sklep internetowy zarejestrowany pod domeną www.swiatbutow365.pl

 

 1.        W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a)       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)      prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)       prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e)       prawo do przenoszenia danych.

 

 1.        W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 

 1.    Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO) Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1.    W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.