Regulamin sklepu internetowego Świat Butów 365 . PL

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania sklepu internetowego „ Świat Butów 365 . PL „ oraz określa sposób sprzedaży prowadzonej przez LOBSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą NIP 7811926338 wpisanej do KRS pod numer 0000611152 , za pośrednictwem sklepu internetowego swiatbutow365.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez sklep internetowy usług

2. Definicje , pojęcia funkcjonujące w sklepie internetowym.

2.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, w których to można wykonywać pracę .

2.2 DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy , Towaru określonego w zamówieniu

2.3 DOSTAWCA – oznacza podmiot , z którym współpracuje ze „ sklep internetowy” w zakresie

dokonywania Dostawy Towarów:

2.4 TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu , mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

2.5 SPRZEDAWCA – oznacza LOBSTER Sp. z o.o. posiadająca NIP 7811926338

2.6 Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego.

2.7 REJESTRCJA – oznacza czynności dokonane w sposób określony w Regulaminie , wymagane dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

2.8 PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną , osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną , której ustawa przyznaje zdolność prawną , prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.9 KONTO KLIENTA – oznacza dla każdego Klienta indywidualny panel , uruchomiony na jego rzecz przez „ sklep internetowy „ , po Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.

2.10 KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. – czyli czynności polegającej na dokonaniu zakupu produktów z oferty handlowej – Sklepu Internetowego

2.11 HASŁO – oznacza ciąg liczb, cyfr lub innych wybranych przez Klienta znaków podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym , wykorzystywanych w celu zabezpieczenia do dostępu Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

2.12 KLIENT – oznacza podmiot , na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

2.12 UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawartą za pośrednictwem sklepu internetowego , na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

3. Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego , w tym majątkowe prawa autorskie , prawa własności intelektualnej do jego nazwy , jego domeny internetowej Strony Internetowej Sklepu , a także do

wzorców , formularzy , logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji towarów do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy , a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3.2 W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.3 Zakazane jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego , Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę , w sposób sprzeczny z prawem , dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3.5 Sprzedawca oświadcza , iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione , dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne , które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

3.6 Zabrania się wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego- a w szczególności , zdjęć , opisów , która narusza interes Sprzedawcy , tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczeniu treści i zasobów uzyskanych , ze sklepy internetowego Świat Butów 365 . pl . Do takowych działań wymagana jest wcześniejsza zgoda – sklepu internetowego .

4. Rejestracja

4.1 W celu utworzenia Konta Klienta , Klient musi dokonać nieodpłatnej rejestracji , która umożliwia w pełni korzystać ze wszystkich opcji funkcjonalności sklepu.

4.2 Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

4.3 W celu rejestracji , Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującym się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. Wszystkie w/w czynności są opisane w w/w formularzu .

4.4 W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego , Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem , akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4.5 W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w calach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbieranych danych osobowych Klienta .

4.6 Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenia drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta , wyrażenie zgody umożliwia klientowi na korzystanie z bieżących informacji handlowych , które mogą być wysłane za pośrednictwem konta e-mail lub drogą sms.

4.7 Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie , w każdej chwili , poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta , może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.8 Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie , drogą elektroniczną podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. W tej chwili zostaję zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta , zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

5. Zamówienie

5.1 Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert Umowy sprzedaży.

5.2 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu , 24 godziny na dobę. Z wyjątkiem wcześniej podanych terminów , kiedy to może być prowadzona konserwacja systemy lub w przypadku wystąpienia innych nie przewidzianych zdarzeń .

5.3 Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany, którego chce dokonać zakupu . Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy , Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5.4 Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy Sprzedaży, utrwaloną na Trwałym nośniku - w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy sprzedaży.

5.5 Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej w 5 ust. 4, jest utrwalone na Trwałym nośniku przez Sprzedawcę.

5.6 Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5.7 Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. 

5.8 Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w 5 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

5.8 Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

6. Płatności

6.1 Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i sposobu dokonania płatności za złożone zamówienie.

6.2 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy

b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności

c) skorzysta z oferty , możliwości zapłaty poprzez panel płatniczy „imoje „

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 1 dni kalendarzowych, jeżeli wybrał formę przedpłaty. 

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w 6 ust. 3, Sprzedawca wyznacza informuje Klienta o anulowaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. 

7. Dostawa

7.1 Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej, Słowacji, Czech, Niemiec, Litwy, Węgier, Belgii, Holandii, Łotwy, Austrii, Luxemburga, Estonii, Francji, Danii, Słowenii, Szwecji Wielkiej Brytanii i Irlandia Płn., Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Portugalii, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Irlandii.

7.2 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

7.3 Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o orientacyjnej liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

7.4 Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu.

7.5 Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru opcji dostawy świadczonej przez Dostawcę - Pocztę Polską S.A , Inpost , DHL - odbiór w punkcie, adresem Dostawy będzie adres Punktu odbioru, wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

7.6 W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta lub przy pomocy wiadomości SMS na numer telefonu Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7.7 Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

7.8 Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary.

8. Rękojmia

8.1 Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

8.2 Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

A) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Sprzedawca powinien swoim postępowaniem doprowadzić do zaspokojenia roszczeń klienta.

B) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie . Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 

8.3 Klient, który dokonuje reklamacji z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Podany w formularzu reklamacyjnym  XXX. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Sposób rozliczenia kosztów w/w reklamacji jest opisany w niniejszym regulaminie.

8.4 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. Reklamacja z tytuły rękojmi składana przez klienta po znacznym okresie czasu winna uwzględniać sposób przechowywania towaru.

8.5 Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy . Wszelkie reklamacje muszą być składane na formularzu XXXXX

8.6 Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

8.7 Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@swiatbutow365.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje na stosownym formularzu.  

9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

9.1 Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

9.2 Bieg- czas od którego biegnie termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili kiedy Klient wszedł w posiadanie towaru . Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez przesłanie na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej sklepu internetowego .

9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

9.4 Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być aktualna i nie obowiązuje .

9.5 Sprzedawca ma obowiązek , w terminie do  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności za towar . . Sprzedawca dokona zwrotu płatności za dostarczony towar w nie przekraczalnym terminie . Sprzedawca nie dokona zwrotu płatności , na które składa się wysyłka towaru do klienta jak i koszty dostarczenia towaru od Klienta do sklepu internetowego .

9.6 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9.7 W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

9.8 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.9 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta;

d) Zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych , związanych z konserwacją systemu oraz przerw związanych z sytuacjami awaryjnymi , których to nie można określić ani przewidzieć .

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje , drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej/ numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem sms, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. 

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub wiadomości tekstowej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu , etapu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom którzy dokonali zakupu, publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

13. Rezygnacja z możliwości korzystania z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: próbą przez Klienta złamania zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn będzie trwało w okresie niezbędnym do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 

11. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

11.1. Klient zamieszczając treści oraz udostępniając je dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści za , które to jest odpowiedzialny. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne , poprzez sklep internetowy.

11.2 Klient oświadcza, że umieszczając treści jest świadom , że posiada i jest uprawniony do :

a) korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą; c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

c) – klient wyraża zgodę na posiadanie i dalsze rozpowszechnianie treści zamieszczonych przez siebie w sklepie internetowym.

11.3 Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody  osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

11.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.

11.5 Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje .

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. zamieszczać treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

11.6 W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich , w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie ma w obowiązku prowadzić bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

11.7 Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepie

12. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw sklepu internetowego oraz interesu sprzedawcy.

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca zostanie powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

13. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

14. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

14.1 Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

14.2 Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. W / w oświadczenie może zostać wysłane za pośrednictwem e-maila lub w formie tradycyjnej na adres sprzedawcy .

14.3 Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

15 Postanowienia końcowe

15.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

15.2 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

15.3 Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

15.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.

15.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 30-03-2019

1. Formularz zwrotu -FORMULARZ

2. Formularz reklamacji - FORMULARZ