POLITYKA PRYWATNOŚCI  ŚWIAT BUTÓW 365 PL

1. Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania , przetwarzania danych osobowych pozyskanych podczas procesu rejestracji , zakupu , przeglądania ofert handlowej za pośrednictwem sklepu internetowego Świat Butów 365 PL

2. Właścicielem Sklepu Internetowego ŚWIAT BUTÓW 365 PL jest spółka Lobster Sp. z o.o. , posiadająca NIP – 7811926338 , Regon 364109380 wpisana do KRS pod numerem 0000611152 i jednocześnie jest administratorem danych osobowych .

3. Dane osobowe pozyskane przez Lobster Sp. z o.o. są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Lobster  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością majć na uwadze dobro swoich klientów , informuje że w/w dane przechowywane są i przetwarzane z należytą starannością z zachowaniem tajemnicy .

W ramach prowadzonego sklepu internetowego Lobster Sp. z o.o. , zbiera , przechowuje dane osobowe tylko i wyłącznie niezbędne do prowadzenia sklepu internetowego .

§ 1 Dane osobowe podlegające przechowywaniu i gromadzeniu . W zależności od tego , kto jest Klientem sklepu internetowego i z jakiego rodzaju usług korzysta takie są wymagane dane , opisane poniżej w każdym przypadku . Podstawa prawna to ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

1. Lobster Sp. z o.o. prowadząc sklep internetowy Świat Butów 365 PL gromadzi dane od : osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej dokonujących zakupów w sklepie internetowym , od osób fizycznych , które prowadzą działalność fizyczną , od osób fizycznych , które reprezentują osoby prawne , firmy , działających w imieniu trzecim.

2.Pozyskanie danych osobowych odbywa się podczas dokonywania następujących czynności związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego Świat Butów 365 PL

2.1 w przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, rejestracja konta w sklepie internetowym umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji sklepu internetowego .

2.2 w momencie kiedy składamy zamówienie w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

2.3 w przypadku kiedy chcemy dokonać czynności związanej z zapisem do otrzymywania informacji drogą elektroniczną -Newsletter .

2.4 w przypadku kiedy to korzystamy z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną przy zawieraniu umowy sprzedaży.

2.5 w przypadku umieszczenia opinii , komentarza . w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną

3.Dane wymagane do rejestracji konta w Sklepie Internetowym, jakie klient jest zobligowany podać :

3.1 Imię i Nazwisko

3.2 adres e-mail

3.3 nr telefonu

4.Dokonując rejestracji konta w Sklepie Internetowym jest to samodzielna decyzja Klienta , gdzie to Klient ustala hasło dostępu do Swojego konta , którym to dysponuje na zasadach opisanych w regulaminie . samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

5.Wymagane dane dla trybu składania zamówień w sklepie internetowym , które klient jest zobowiązany podać :

5.1 Imię i nazwisko

5.2 adres – nazwa ulicy , nr domu , nr mieszkania .

5.3 miejscowość kod pocztowy

5.4 Kraj

5.5 adres e-mail

5.6 Nr telefonu

6. Dane dla podmiotów gospodarczych zakres danych wymienionych w punkcie 5 zostaje , poszerzony o:

6.1 Nazwę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

7. Dane wymagane do skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane:

7.1 adres e-mail;

7.2 numer telefonu.

8. Dane wymagane sytuacji kiedy to klient korzysta z usługi formularza kontaktowego, podaje następujące dane:

8.1 adres e-mail;

8.2 imię;

8.3 numer telefonu.

9. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) login , Nick

10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być, są pobierane takie dodatkowe informacje, jak : adres IP komputera, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego oraz inne , które mogły nie zostać ujęte w tym zestawieniu .

11.Działalnośc sklepu internetowego powoduje , że od Klientów mogą być także gromadzone również takie dane jak : , w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

12. Pozyskanie danych osobowych Przekazanie danych osobowych poprzez Lobster Sp. z o.o. odbywa się poprzez dobrowolne czynności , których dokonuje Klient w sklepie internetowym - jest dobrowolne - w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług elektronicznych .

§ 2 Zasady przechowywania danych osobowych oraz ich udostępnianie .

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sklep Internetowy Świat Butów 365 PL . Dostawcy usług, którym przekazywane są dane posiadają swoją politykę prywatności i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO.

1.1 Podmioty przetwarzające dane osobowe to między innymi : dostawcy szeroko rozumianych usług internetowych , dostawcy usług kurierskich , firmy świadczące usługi marketingowo – reklamowe , firmy świadczące usługi magazynowo- logistyczne , firmy zewnętrze świadczące usługi księgowe .

1.2 Realizacja płatności w sklepie internetowym odbywa się poprzez operatorów płatności , którzy to ustalają swoje zasady i posiadają stosowne zgody na prowadzenie w/w usług.

2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

2.1) Kiedy to klient sklepu wyrazi zgodę , do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe są tak długo przechowywane , aż zgoda nie zostanie odwołana. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

2.2 ) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest , zawarcie umowy i jej wykonanie , wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez sklep internetowy tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

2.4 W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej Inpost S.A

b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

c ) DHL 24

d ) Operatorowi usług płatniczych – bank ING .

3. W przypadku skierowania żądania Lobster  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Pojęcia mechanizmu cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Lobster  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, Klient aby korzystać z polityki cookies prowadzonej przez sklep internetowy Świat Butów 365 PL , powinien dokonać akceptacji w/w polityki , umożliwi to mu korzystać z pełnej funkcjonalności sklepu.

2. Lobster Sp. z o.o.  wykorzystuje pliki cookies własne w celu:

2.1) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym .

2.2) do prowadzenia analiz i statystyk sklepu internetowego

2.3) do prowadzenia działań Sklepu Internetowego za pomocą mediów społecznościowych.

3.proces mechanizmu cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego , a klienci sklepu mogą indywidualnie podejmować decyzje o włączeniu czy wyłączeniu mechanizmu plików cookies .

4. Lobster Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP komputera , sieci internetowej osoby odwiedzających sklep internetowych , które to są wykorzystywane do bieżącej pracy sklepu.

5. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Lobster Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


§ 4 Polityka RODO - prawa osób, których dane dotyczą –

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił sklepowi internetowemu Świat Butów 365 PL .

3. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu dokonania w/w czynności .

4. Cofnięcie zgody przez Klienta nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Lobster Sp. z o.o. Zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

5. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług sklepu internetowego – klient może nie mieć możliwości dokonywania zakupów w sklepie .

6 Sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

6.1 Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania jego danych .

6,2 Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych będzie oznaczała jego sprzeciw w tym zakresie .

6.3 Jeżeli Klient dokona sprzeciwu przetwarzania jego danych osobowych w tym profilowania pod katem marketingowym , to Lobster Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do których, Klient wniósł sprzeciw.

7. Klient posiada prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

7.1 Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

7.2 Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

8. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody Lobster Sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

9.1 Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług sklepu internetowego

9.2 Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych , wówczas Lobster Sp. z o.o. będzie posiadała 7 dniowy termin na sprostowanie w/w danych.

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,

a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

10. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

11. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

11.1 Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania.

12. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

13.Skargi w zakresie danych osobowych.

a) Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

b )Klient ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

c ) Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. Lobster Sp. z o.o.   zapewnia Klientom bezpieczne połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym .

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła , Lobster Sp. z o.o. nie będzie wysyłać przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy postąpić zgodnie z obowiązującymi zasadami – czyli podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. Lobster Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności sklepu internetowego Świat Butów 365 PL może ulec zmianie, o czym Lobster  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@swiatbutow365.pl, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: odo@swiatbutow365.pl

3. Data obowiązywania w/w zasad polityki prywatności sklepu internetowego Świat Butów 365 PL – 30-03-2019r.